Privacy Policy
Versie 1.0, 8 juli 2018

Stichting Indoortennis de Kikkers (‘SIK’) is een commerciële stichting die tot doel heeft de exploitatie te verzorgen van het tenniscomplex gelegen aan de Oosterdreef 28 te Nieuw-Vennep. Om de diensten aan contractanten en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de SIK in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. De SIK respecteert de privacy van haar contractanten en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

Welke gegevens worden door de SIK verwerkt? Doel van de verwerking Verstrekking aan derden Bewaartermijn Beveiliging Jouw rechten Contactgegevens SIK Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door de SIK verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien je:

 • Een contract sluit met de SIK voor de huur van een tennisbaan. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, en overige gegevens die door jou worden verstrekt (inclusief betaalgegevens);
  Binnen de SIK als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Een SIK-evenement bezoekt. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens en/of een telefoonnummer omvatten;
 • Onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; en
 • Contact met ons opneemt (bijvoorbeeld middels een contactformulier, telefonisch of per e-mail). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de individuele contractanten van de SIK en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle SIK-contractanten;
 • Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten, diensten en/of evenementen van de SIK, de partners van de SIK of andere partijen waarmee de SIK samenwerkt;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van service-gerichte informatie om onze contractanten te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking, zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden, zal de SIK die eisen uiteraard volgen.

Bezoek website
Algemeen

Teneinde de SIK-website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de SIK in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De SIK respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door de SIK verwerkt?

De gegevens die door de SIK worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals naam, bondsnummer, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet de SIK met jouw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van jouw vraag;
 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
 • Jouw deelname aan een spel te effectueren;
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met de SIK te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn; Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor de boven gestelde doelen verwerkt. De SIK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beeldmateriaal
Op onze website, de banners in het clubhuis en in het clubblad De Opkikker, een uitgave van de aan ons gelieerde Tennisclub De Kikkers, publiceert de SIK foto’s van door ons georganiseerde activiteiten. Dit beeldmateriaal wordt gevuld met advertenties of logo’s van sponsoren en deze worden afgewisseld met foto’s van de door ons georganiseerde activiteiten en de gezelligheid daaromheen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan Tennisclub De Kikkers (‘TCK’), en aan partijen waarmee de TCK en de SIK samenwerken en die voor onze contractanten ICT-oplossingen aanbieden, zoals voor de contractadministratie, de facturatie en incasso van verschuldigde baanhuur en overige bijdragen, en het afhangbord. Naast de TCK zijn de belangrijkste partijen waarmee de SIK samenwerkt de KNLTB (t.b.v. gebruik van het afhangbord), e-Boekhouden.nl (t.b.v. de contractadministratie) alsmede Planyo (online registratie van losse baanverhuur).

Minderjarigen
De SIK verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De SIK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
De SIK gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De SIK treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan secretariaat@indoortennisdekikkers.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kan iedere contractant zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van de SIK
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van de SIK, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar secretariaat@indoortennisdekikkers.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de SIK. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. Van deze wijziging zal de SIK een aankondiging doen op haar website. De laatste wijziging gebeurde op 9 juli 2018. Oudere versies van het privacy statement zullen in het SIK-archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.