1. Duur overeenkomst
1.1 Huurder huurt gedurende het winter- en/of zomerseizoen één of meerdere indoor tennisbanen per week die zich bevinden op het tennispark van TC De Kikkers aan de Oosterdreef 28 in Nieuw-Vennep. Stichting Indoortennis De Kikkers, verder genoemd verhuurder-SIK, verleent u het exclusieve speelrecht van het gehuurde en stelt zich daarbij ten doel het altijd beschikbaar zijn van de baan, met inachtneming van het daarop geldend uitzonderingsreglement zoals beschreven onder 2;
1.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat opzegging is vereist, tenzij schriftelijk verlenging is overeengekomen;
1.3 De verlenging geldt voor dezelfde duur als oorspronkelijk overeengekomen en vindt plaats onder dezelfde voorwaarden.

2. Uitzonderingsreglement
Gedurende de loop van het contract is het verhuurder-SIK toegestaan de banen maximaal twee weken voor een zomer- of wintercontract en vier weken voor een jaarcontract ter beschikking te stellen aan een evenement, zonder dat hiervoor een tegenprestatie tegenover staat. De huurder wordt hierover van tevoren geïnformeerd. Het seizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart, danwel van 1 april t/m 30 september. Gedurende de volgende periodes zijn de banen niet beschikbaar:
25 december t/m 1 januari: feestdagen en jaarlijks Kersttoernooi
Twee weken juli/augustus: bij slecht weer voor open toernooi TC De Kikkers en TV Nieuw-Vennep.

3. Huurprijs en betaling
Het huurbedrag is opgenomen in de bevestiging en zal door de huurder één maand voor aanvang van het seizoen worden voldaan. Voor het te betalen bedrag ontvangt u een factuur. Betaling kan door overschrijving of via automatische incasso. Bij het niet tijdig betalen zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen voor uw rekening, t.w.:
a) indien binnen de gestelde termijn niet volledig is betaald, is huurder aan verhuurder-SIK een vertragingsrente schuldig van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de huurprijs. Gedeelten van een maand worden daarbij als een volle maand gerekend;
b) indien na aanmaning door verhuurder-SIK, de betaling alsnog uitblijft, is verhuurder-SIK gerechtigd aan huurder buitengerechtelijjke incassokosten in rekening te brengen;
c) bij het uitblijven van volledige betaling door huurder, is verhuurder-SIK gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog heeft plaatsgevonden.

4. Verplichtingen van de huurder
4.1 Het is de huurder niet toegestaan de banen aan derden te verhuren danwel voor andere doeleinden dan het beoefenen van de tennissport te gebruiken;
4.2 Het aanstellen van een tennisleraar en het geven van tennislessen is niet toegestaan. Tennislessen worden gegeven door bij de verhuurder-SIK bekende leraren;
4.3 Huurder is verplicht schone tennisschoenen te dragen zonder opgelegd profiel in de zool en zonder zwarte zool.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Verhuurder-SIK is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel van of door spelers binnen het tennispark voor, tijdens of na het spelen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen;
5.2 Huurder is aansprakelijk voor vernieling of beschadiging door hem/haar en zijn medespelers/introducees veroorzaakt aan eigendommen van de verhuurder-SIK.

6. Slotbepaling
Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van het baanhuurcontract. Deze ligt ter inzage op het tennispark en wordt op verzoek verstrekt.